loading

Arhiva novosti

22. studenog 2021.
Online seminar na temu uloge priznavanja prethodnog učenja održan je 17. studenog 2021. godine.

Online seminar na temu uloge priznavanja prethodnog učenja održan je 17. studenog 2021. godine.

Cilj seminara je bila razmjena iskustava i dobre prakse u implementaciji Preporuka Vijeća o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EN ).

Uvodno izlaganje održala je Loredana Maravić, voditeljica Službe u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koja je prezentirala strateški okvir na razini Europske unije i u Republici Hrvatskoj. Posebno je naglasila koristi od razvijanja sustava priznavanja prethodnog učenja, kako za pojedince tako i za visoka učilišta i svaku pojedinu zemlju u cjelini.

Izv. prof. dr. sc. Dunja Škalamera-Alilović, predsjednica Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja na Sveučilištu u Rijeci, obrazložila je interne propise kojima je regulirano priznavanje prethodnog učenja te postupke priznavanja koji se provode na Sveučilištu u Rijeci. Posebno se osvrnula na uočene problemi u praksi priznavanja na Sveučilištu u Rijeci, kao što su: neujednačene prakse u priznavanju i razlike u razumijevanju što se u biti priznaje. Osobito je istaknula potrebu da se razumije kako je u postupcima priznavana prethodnog učenja nužno sagledavati ishode studijskog programa, a ne samo pojedinog kolegija.

Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, prezentirala je postupke i pravila u priznavanju prethodnog učenja koje primjenjuje Fakultet zdravstvenih studija.  Budući da se radi o reguliranim profesijama Fakultet je definirao slučajeve u kojima se može zatražiti priznavanje i uglavnom se radi o osobama koje imaju radno iskustvo na poslovima sestrinstva i primaljstva i mogu ga dokumentirati potvrdama svojih poslodavca. Također je detaljno prezentirana dokumentacija koja se kreira u postupku priznavanja, od zahtjeva za priznavanje do izdavanja dopunske isprave o studiju (diploma supplement) u kojoj je naveden podatak o priznatim ECTS bodovima.

Dženan Omanović, voditelj Odjela u Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u Mostaru, ukazao je na ulogu ENIC/NARIC mreže, važnost priznavanja u Bolonjskom procesu i Lisabonsku konvenciju koja u svojim dokumentima definira različite aspekte priznavanja. Predstavio je i Preporuke za priznavanje informalnog i neformalnog učenja koje su još 2016. godine usvojene u Bosni i Hercegovini te iznio nekoliko primjera iz prakse. Na kraju je istaknuo spremnost  Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja da pomogne visokim učilištima u razvijanju sustava priznavanja prethodnog učenja.

Sudionici su imali brojna pitanja i komentare te su pohvalili sve primjere dobre prakse i savjete koje su govornici podijelili tijekom seminara.